Consultants Directory

Saleem, Mr Tahir

Saleem, Mr. Tahir

Secretary: Fiona
Phone: 091 720078
Suite: 35

Speciality

General Surgeon
Shaikh, Dr Taj

Shaikh, Dr. Taj

Secretary: Niamh
Phone: 091 720080
Suite: 16

Speciality

Dermatology
Sharif, Dr Faisal

Sharif, Dr. Faisal

Secretary: Annette
Phone: 087 9874950
Suite:

Speciality

Cardiology
Sharif, Mr Imran

Sharif, Mr. Imran

Secretary: Maeve
Phone: 01 6459570
Suite: 13

Speciality

Orthopaedic Surgery
Sheppard , Dr  Declan

Sheppard , Dr . Declan

Secretary:
Phone: 091 785630
Suite:

Speciality

Radiology
Sidhu, Dr Harmini

Sidhu, Dr. Harmini

Secretary: Marion
Phone: 091 457870
Suite: 29

Speciality

Gynaecology